torsdag 23 oktober 2008

Forskningspropositioinen presenterad!

Kl 11.00 idag presenterade forskningsminister Lars Leijonborg forskningspropositionen i Stockholm och kl 11.45 presenterade jag den i Uppsala, på café alma i universitetshuset. Det kändes som om frisk luft blåste in i det vackra gamla huset när jag kunde berätta om regeringens stora satsning: En historisk investering i storleksordningen 5 Miljarder kronor till forskning och innovation. 1.5 miljarder går dirket till universitet och högskolor.
Med detta når vi 2009 EU-målet om att 1% av BNP ska avsättas för forskning.

Strategiska satsningar om 1.8 miljarder går till forskningsområden som kan lösa världens akuta problem: klimat, energi, medicin, genetik, säkerhet och krisberedskap och annat. Dessutom finns ett innovationspaket som innehåller ändringar i högskolelagen som tydliggör samverkan med näringsliv och samhälle. Det handlar bland annat om att stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom innovationskontor vid universitetsorterna, där man ger kvalificerad rådgivning om patentansökningar, licensiering och kontraktsforskning.

Sammanfattningsvis kan man säga: Med nya mål, ökade resurser och tydliga incitament skapar vi ett starkt forskningsklimat inför framtiden. Sveriges ställning som forskningsnation stärks och konkurrenskraften i en alltmer golbaliserad värld stärks.

Detta är ideologi på djupet. Regeringen har från och med den första budgeten 2006 visat på betydelsen av bildning och kunskap, alltifrån satsningen på en miljard för lågstadiets läsa, skriva och räkna-garanti till och med den högre utbildningen och den mest avancerade forskningen i och med dagens prop. Vi bygger med den vidare på den nödvändiga satsningen på Sverige som kunskapsnation av världsklass. För mig som ledamot av Uppsala universitets konsistorium (= styrelse) känns detta ganska fantastiskt att få vara med att utforma och att presentera.

Dessutom blir det en stor satsning på kultur, som hittills varit ett eftersatt forskningsfält. Vetenskapsrådets anslag på kulturområdet höjs med 100%, en ny forskarskola inrättas för konstnärlig forskning och anslagen till de konstnärliga högskolorna ökar med 30%!

Glädjande nog vill oppositionen nu understryka vikten av forskningssatsningar. Så var det inte när de själva under tolv år hade regeringsmakten.
Till de sossar och andra dysterkvistar som klagar på att vi gör för lite med dagens 5 Miljarder vill jag bara visa på fakta: Carl Tham höjde forskningsanslagen med 0.35 miljarder, Östros med 1.28 och Leif Pagrotsky tog på sig spenderbyxorna och levererade 2.34 miljarder. Nu satsar vimer i vår första proposition än vad de lyckades med- tillsammans!

Uppsala universitet kommer på topp tre-listan av de universitet som får störst anslag. Vi får 218.5 miljoner kr 2009-2012 ovanpå det grundansla om 1.4 miljarder som vi fick i årets budget.
Sveriges Lantbruksuniversitet får 95 miljoner.
Forskningsrådens anslag ökar med 650 Mkr.

Inga kommentarer: